Brațul Borcea

Situl ROSPA0012 Brațul Borcea a fost desemnat prin Hotărârea de Guvern nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România, modificată și completată de Hotărârea de Guvern nr. 971/2011. Desemnarea sitului a avut drept scop instituirea regimului de arie naturală protejată și încadrarea în categoria de management ca arie de protecție specială avifaunistică și menținerea sau asigurarea, unde este cazul, a stării de conservare favorabile pentru anumite specii.

Suprafața sitului ROSPA0012 este de 13299 ha și, din punct de vedere administrativ, este situat pe teritoriile județelor Ialomița și Călărași, în Regiunea de dezvoltare Sud-Muntenia, fiind suprapus următoarelor unități administrativ-teritoriale: Făcăeni, Bordușani, Stelnica, Fetești, Borcea, Jegălia, Unirea, Dichiseni, Roseți, Modelu. De asemenea, situl este localizat în întregime în regiunea biogeografică stepică.

Faună, floră & resurse naturale

Suprafața sitului este caracterizată de existența unui complex important de ecosisteme, zone umede localizate în lungul Dunării și păduri de luncă limitrofe acesteia. Acesta este situat pe traseul marelui drum de migrație estic, constituind astfel loc de hrănire și de odihnă pentru specii rare și foarte rare de păsări.

ROSPA0012 prezintă o deosebită importanță ca habitat al păsărilor de apă, teritoriile din zonă adăpostind populații de păsări semnalate la nivelul țării, cât și populații nordice ce apar în perioadele de pasaj, în timpul iernii. Printre acestea, au fost identificate 20 de specii de păsări a căror conservare necesită protecție specială, așa cum este cazul pentru cormoranul mic (Phalacrocorax pygmeus), buhaiul de baltă (Botaurus stellaris), stârcul galben (Ardeola ralloides), egreta mică (Egretta garzetta), țigănușul (Plegadis falcinellus), lopătarul (Platalea leucorodia), și alte 33 de specii pentru care este necesară protecție strictă, printre care: corcodel mare, cristei de baltă, rața cârâitoare, rața sulițar, pescăruș râzător, chira de baltă, chirighița cu obraz alb, chirighița neagră.

ROSPA0012 se suprapune parțial cu următoarele arii naturale protejate: ROSCI0319 Mlaștina de la Fetești, ROSCI0278 Bordușani – Borcea, ROSCI0022 Canaralele Dunării.