Bordușani – Borcea

Situl ROSCI0278 Bordușani – Borcea a fost desemnat prin Ordinul ministrului mediului și pădurilor nr. 2387/2011 pentru modificarea Ordinului ministrului mediului și dezvoltării durabile nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanță comunitară, ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România.

Desemnarea sitului a avut drept scop menținerea sau asigurarea, după caz, a unei stări de conservare favorabile pentru anumite specii și habitate de interes comunitar.

LOCALIZARE

Din punct de vedere administrativ, situl este localizat pe teritoriul județului Ialomița, în Regiunea de dezvoltare Sud-Muntenia, fiind suprapus următoarelor unități administrativ- teritoriale: Bordușani, Făcăeni și Vlădeni. Situl se suprapune parțial cu ROSPA0012 Brațul Borcea și cu ROSPA0017 Canaralele de la Hârșova. ROSCI0278 se întinde pe o suprafață de 5847 ha.

Faună, floră & resurse naturale

Situl este localizat în zona de luncă din lungul brațului Borcea al fluviului Dunărea, între digurile de protecție împotriva inundațiilor, până la confluența râului Ialomița cu Dunărea. Frecvența inundațiilor, cantitatea de aluviuni depuse, nivelul ridicat al apei freatice, sunt determinante și edificatoare pentru tipurile de habitate prezente în sit.

Vegetația de pădure este reprezentată prin salcete pure, plopișuri de plop alb, plopișuri amestecate de plop alb și plop negru, plopișuri pure de plop negru, plantații de plopi euramericani. Aproximativ 30% din suprafața împădurită este reprezentată de arborete de tip natural fundamental, 65% arborete artificiale reprezentate de plantații de plopi euramericani, restul de 5% fiind dat de terenurile goale, neproductive sau aflate în regenerare.

ROSCI0278 prezintă o importanță deosebită din două considerente:

  1. Datorită funcționării sale ca un coridor ecologic în lungul brațului Borcea, legând siturile din lungul Dunării cu Coridorul Ialomiței;
  2. Pentru habitatele forestiere și acvatice, precum și pentru populațiile de amfibieni și reptile (în special pentru speciile Bombina bombina (buhai de baltă cu burta roșie), Emys orbicularis (țestoasa de apă) pentru care a fost desemnat situl, cât și păsările din această regiune.

Tipurile de habitate de interes comunitar pentru care situl a fost declarat sunt 62C0* Stepe ponto-sarmatice, 3160 Lacuri distrofice și iazuri, 3270 Râuri cu maluri nămoloase cu vegetație de Chenopodion rubri și Bidention și 92A0 Zăvoaie cu Salix alba și Populus alba.